Error message

  • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in drupal_get_feeds() (line 394 of /home/imirgrp/zkiem/public_html/includes/common.inc).
  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /home/imirgrp/zkiem/public_html/includes/menu.inc).

Deklaracja dostępności

Katedra Projektowania i Eksploatacji Maszyn (KPiEM) Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.kkiem.agh.edu.pl.
Data publikacji strony internetowej: 2016 rok. 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Publikacje w formie plików PDF są częściowo dostępne. Na stronie zamieszczane są pliki w dwóch wersjach: PDF i DOC.
Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
Na stronie brak wyraźnego wskaźnika fokusa oraz brak opcji strony w kolorystyce kontrastowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-07-20.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Warzecha, e-mail: mwarzech@agh.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 12 617 31 26. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać wysyłając e-mail na adres zkiem@agh.edu.pl lub dzwoniąc na numer telefonu +48 12 633 07 23

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja sekretariatu Katedry Projektowania i Eksploatacji Maszyn Wydziału IMiR AGH: budynek B2, piętro II, pok. 214. 
Wejście główne do budynku B2 znajduje się przy drodze wewnętrznej kompleksu AGH pod adresem Aleja Mickiewicza 30. 

Lokalizacja siedziby KPiEM

Przy wejściu do budynku znajdują się schody (10 stopni). Wejście to nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Wejście do budynku B2

Dla osób poruszających się na wózkach dostosowano wejście z tyłu budynku od strony hali technologicznej (ulicy Czarnowiejskiej), oraz wejście przez pochylnię znajdującą się kilka metrów po lewej stronie od wejścia głównego.

Wejście do budynku B2 dla osób poruszających się na wózkach

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze w budynku zapewniają swobodne poruszanie się. 
Budynek wyposażony jest w 1 windę osobową oraz 1 windę przeznaczoną wyłącznie dla osób poruszających się na wózkach. Winda osobowa porusza się pomiędzy kondygnacjami od -1 (niski parter) do 3 piętra - (-1, 0, 1, 2, 3) i jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Winda przeznaczona specjalnie dla osób poruszających się na wózku znajduje się w korytarzu przy wejściu/wyjściu od strony ul. Czarnowiejskiej i porusza się pomiędzy poziomem wejścia do budynku a 1 piętrem. Windy wyposażone są w komunikaty głosowe oraz etykiety w alfabecie Braille'a.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku znajdują się trzy toalety dla osób z niepełnosprawnościami, zlokalizowane na poziomie -1, parterze i pierwszym piętrze.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się przy ulicy od frontu budynku B2 oraz na parkingu z tyłu budynku.

Na teren kompleksu AGH można wjechać od strony ulicy Czarnowiejskiej lub od ulicy Reymonta. Wjazd na parking ogranicza szlaban przy którym znajduje się domofon. Istnieje możliwość ubiegania się kartę otwierającą szlaban lub pomoc pracownika Straży AGH.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku B2 można wejść z psem asystującym.

Transport publiczny

Siedziba KPiEM znajduje się w dzielnicy Krowodrza. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się przy ul. Czarnowiejskiej, a tramwajowe przy ulicy Królewskiej.

Komunikacja w języku migowym

Personel Katedry nie jest przygotowany do komunikacji za pomocą języka migowego. 
W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online należy skontaktować się z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami (www.bon.agh.edu.pl).