Rozkład normalny zmiennej losowej

Oto najważniejsze funkcje:

Funkcja

Opis

rnorm(n, Sr, sigma)

generuje wektor n wartości pseudolosowych o rozkładzie normalnym

pnorm(x, Sr , sigma)

to dystrybuanta określająca dla kolejnych wartości z ciągu x prawdopodobieństwa, że zmienna losowa X nie przekroczy wartości x

dnorm(x, Sr, sigma)

to funkcja gęstości prawdopodobieństwa (pochodna z dystrybuanty, krzywa Gaussa), x - rosnący ciąg wartości dla osi x wykresu, (D od słowa distribution oznacza rozkład)

przy czym:

Sr - to wartość średnia (oczekiwana)

sigma - to odchylenie standardowe